§ 1.

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym MouseHouse, dostępnym pod adresem internetowym https://www.mousehouse.pl/, prowadzonym przez Karolinę Anczkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 118-153-15-22, Regon: 382937570.

 

 

§ 2.

Definicje

1. Sprzedawca - Karolina Anczkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Komfiszu Karolina Anczkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 118-153-15-22, Regon: 382937570.

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Strony - Sprzedawca i Klient.

4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Sklep lub Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.mousehouse.pl/.

8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

15. Towar - dostępna w Sklepie rzecz, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

18. Dostawca - zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sklepu do Klienta za opłatą.

19. Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru od Sprzedawcy do Klienta.

20. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies" nie są przetwarzana ani przechowywane dane osobowe.

 

§ 3.

Informacje ogólne

1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sprzedawca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 4.

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Komfiszu - Karolina Anczkiewicz, ul. Osmańczyka 12/305, 01-949 Warszawa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@mousehouse.pl.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 574 475 666.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 49114020040000320278678734.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00.

 

§ 5.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

1) komputer, laptop z dostępem do Internetu,

2) dostęp do poczty elektronicznej,

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej),

4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,

5) dostęp do telefonu komórkowego z możliwością odbioru wiadomości SMS.

 

§ 6.

Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

5. Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 

§ 7.

Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://www.mousehouse.pl/.

2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany.

3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

4. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do niewykonania Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.

6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie Zamówień drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na stronie internetowej Sklepu.

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zakupu zamówionego Towaru.

8. Klient może dokonać zmiany w Zamówieniu aż do momentu przekazania przez Sprzedawcy do Dostawcy przesyłki z Towarem przeznaczonej dla Klienta. Zmiana może polegać na rezygnacji z całości lub części Zamówienia, zmiany w sposobie lub adresie dostawy, zmiany danych na fakturze.

9. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2) wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

3) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5) kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,

6) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8.

 

§ 8.

Metody i zasady płatności

1. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności za Towar i Koszty dostawy:

1) przypadku odbioru osobistego u Sprzedawcy - karta płatnicza lub gotówka,

2) w przypadku wysyłki Towaru do Zamawiającego za pośrednictwem Dostawcy:

a) przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką Towaru,

b) płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym PayPal

c) płatność online w systemie Przelewy24

d) płatność kartą - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

1) imię i nazwisko albo firmę Klienta,

2) numer Zamówienia.

Dane do przelewu:

Nr rachunku bankowego Sprzedawcy:

49114020040000320278678734

KomfiszU

Karolina Anczkiewicz

ul. Osmańczyka 12/305

01-949 Warszawa

3. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć przy składaniu Zamówienia wraz z podaniem danych przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury VAT Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

§ 9.

Dostawa zamówionego Towaru, koszty wysyłki.

1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, paczkomatów firmy InPost lub Poczty Polskiej, zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i płatności”.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedawcy w godzinach ustalonych ze Sprzedawcą. W sytuacjach szczególnych termin odbioru osobistego może zostać ustalony indywidualnie, w terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie lub mailem z obsługą Sklepu.

3. Kupujący jest obciążany Kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.

4. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem rozpoczyna się w dniu wpływu (zaksięgowania) wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia lub w momencie wysłania do Klienta potwierdzania przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

5. Czas realizacji Zamówienia może być uzależniony od dostępności Towaru, jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.

6. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

7. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas:

1) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia,

2) wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw,

3) zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości.

W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedawcę, a przekazał już na rachunek Sprzedawcy określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej tytułem tego Zamówienia. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.

8. Zwrot przez Dostawcę do Sprzedawcy Towaru nieodebranego przez Klienta będzie uznany za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta. W przypadku ustalenia odbioru w siedzibie Sprzedawcy, opóźnienie w odbiorze Towaru przekraczające 7 dni będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta. 

 

§ 10.

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

b) jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia,

c) w przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,

d) w przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

4. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania płatnością rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 11.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, z zastrzeżeniem postanowień ust.2. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, ul. Osmańczyka 12 lok. 305 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej info@mousehouse.pl.

2. Oświadczenie od odstąpieniu Umowy Sprzedaży Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć na FORMULARZU ZWROTU, jednak nie jest to obowiązkowe. Wystarczającym jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i wysłanie go na adres e-mail info@mousehouse.pl

3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż Dostawca.

5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

6. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta są zobowiązani, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży odesłać Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. Zwracany Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę Towaru przed uszkodzeniem w transporcie.

8. Zwracany Towar powinien być wysłany za pośrednictwem firmy InPost do paczkomatu WAW37N ul. Żeromskiego 27 01-882 Warszawa lub innej firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:

Komfiszu, ul. Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa z dopiskiem „ZWROT”.

9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Towar spełnia określone w ust. 8 Sklep dokona zwrotu płatności. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie poprzez wskazanie numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

12. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Klienta drogą mailową faktura korygująca.

13. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

§ 12

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę:

a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

b) uszkodzeń mechanicznych Towaru,

c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

4. Szczególne zasady dotyczące reklamacji wyrobów ze skóry naturalnej:

a) rozjaśniania i cieniowania, naturalne ślady a także zmiany fizyczne jak zgniecenia, otarcia, zabrudzenia, zakaleczenia lica, nie stanowią wady; ewentualne różnice i niedoskonałości w skórze, plamy powstałe od wody, lekkie odbarwienia lub łuszczenia lica, nie wynikają z wady produktu lecz jego naturalnych właściwości,

b) skóra naturalna jeżeli przez dłuższy czas poddawana jest działaniu różnych czynników zewnętrznych, może się odbarwiać; trwałość i niezmienność danego koloru nie jest zagwarantowana,

c) cechą towaru wykonanego z zamszu, jest częściowe odbarwienie zewnętrznej powierzchni wierzchów i właściwość ta nie stanowi o niezgodności Towaru z umową,

d) obuwie, w którym wykonane zostały w części lub całości spody ze skór miękkich - wierzchnich, nie podlegają reklamacji na okoliczność przetarcia,

e) elementy ozdobne (takie jak klamry, guziki, cekiny, kamyki) nie podlegają reklamacji.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy ul. Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa lub drogą elektroniczną pod adres info@mousehouse.pl.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7. Reklamowany Towar powinien być wysłany za pośrednictwem firmy InPost do paczkomatu WAW37N ul. Żeromskiego 27 01-882 Warszawa lub Poczty Polskiej S.A. najtańszą przesyłką poleconą dla danego opakowania i wagi Towaru, wyłącznie na adres: Komfiszu, ul. Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.

8. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym, w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada, w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie.

9. W przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatrzy wniesioną reklamację.

10.Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub za pomocą poczty e-mail.

11.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 14.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

W celu utrzymania konta Klienta oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:

1) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,

2) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e- mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

3) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.